இப்படித்தான் வந்தது வெள்ளம்.. ஒவ்வொரு சென்னைவாசியும் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய வீடியோ

11
இப்படித்தான் வந்தது வெள்ளம்.. ஒவ்வொரு சென்னைவாசியும் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய வீடியோ

இப்படித்தான் வந்தது வெள்ளம்.. ஒவ்வொரு சென்னைவாசியும் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய வீடியோ

MUST WATCH: Chennai – A Watershed Moment

Picture perfect details of lakes yeri cross chennai

Thanks  to source for neat explanation

Let’s not dump our rivers further

Courtesy:  Senthil Selvaraj

 • Reva

  Hi Sir,
  Well explained. Though I am well educated and native of Vellore, never understood the geography.
  But you had well explained, even a lay person would definitely understand… Hats off to you!
  Dont know to type in tamil….
  Very well done!

 • Vetri

  Informative video.. How can i download the video?

 • Brindha A Brighton

  Pls if we can share this video in whatsapp it will be more useful…majority are comfortable and accessible in whatsapp.

 • Shantha Ursell

  For me, living in US, the extent of damage from the rains and flooding in Chennai was unimaginable . Your description and explanation of the rivers and reservoirs
  around Chennai was very educational and comprehensive. Thank you.

 • chandra segaran

  Food means the Land with Water ( Unavenappatuvathu nilathodu niire- Kutapulaviyanaar in Puranaanuuru).

  • chandra segaran

   உணவெனப்படுவது நிலத்தொடு நீரே- குடபுலவியனார் – புறநானூறு.

 • Bhuvana

  Amazing explanation.excellent voice.kudos!!!

 • Very informative video.let us not rationalize our reasons for this.because of climate change many more disasters can happen.we can take precautionary steps such as cleaning up the waterways.not polluting it by throwing polyethylene bags etc.

 • Arul

  Excellent explanation along with plastic waste management if explained means that can be much useful. Kindly create best videos regarding…salute

 • Kalavathi

  pls if anyone can put the above information in a leaflet or a small booklet and distribute to chennai public it would be very useful. Because not every one is going through face book every day. I am very sure 90percent of chennaites do not know the information.

 • Uvaraj

  Great work.ths.